Regulamin sprzedaży drewna

  1. Sprzedawcą w rozumieniu regulaminu jest Gmina Miasto Włocławek reprezentowanym przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, a Nabywcą tj. osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, który dokonał zakupu drewna.
  2. Sprzedaży dokonuje się na podstawie aktualnego cennika na drewno, który jest załącznikiem do zarządzenia,  dostępnego w Leśniczówce Dąbrówce jak i stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg.
  3. Sprzedaż drewna odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30, po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę drewnem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się sprzedaż oraz wydawanie drewna w dni wole od pracy oraz w godzinach popołudniowych.
  4. Sprzedaż prowadzona jest w formie gotówkowej na terenie Leśniczówki Dąbrówki. Dopuszcza się ewidencjonowanie jak i sprzedaż drewna pozyskanego na terenie miasta w miejscu jego pozyskania.
  5. Dowodem nabycia drewna dla Odbiorcy jest oryginał faktury VAT – asygnaty wystawionej przez Sprzedawcę; dwie kopie dokumentu pozostają u Sprzedawcy. W dniu zakupu drewna Nabywca potwierdza na asygnacie stan ilościowy jak i jakościowy zakupionego drewna.
  6. Przy sprzedaży detalicznej drewna drukowany jest paragon fiskalny na kasie fiskalnej, który zostaje dołączony do do kopii faktury pozostającej u Sprzedającego.
  7. Odbioru drewna z Leśniczówki Dąbrówki nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za gospodarkę drewnem, wyłącznie w uzgodnionym terminie, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jego zakupu.
  8. W dniu odbioru osoba odpowiedzialna za gospodarkę drewnem odnotowuje na oryginale asygnaty datę oraz ilość wydanego drewna. W przypadku konieczności odbioru drewna w kilku ratach każda partia drewna powinna być odnotowana w ten sam sposób oddzielnie.
  9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu jakościowego jak i ilości drewna nieodebranego w wyznaczonym terminie.
  10. Podpisanie asygnaty przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Instrukcja korzystania z parkometrów

Sprzątanie powypadkowe

Wyszukiwanie osób pochowanych