Regulamin sprzedaży drewna

Regulamin sprzedaży drewna

obowiązujący od dnia 18 marca 2019 r. w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

 1. Sprzedawcą w rozumieniu regulaminu jest Gmina Miasto Włocławek w imieniu której, na podstawie § 3 ust. 3 statutu stanowiącego załącznik do Uchwały X/80/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, a Nabywcą osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu drewna.                  
 2. Sprzedaży dokonuje się na podstawie aktualnego cennika na drewno, który jest załącznikiem do zarządzenia,  dostępnego w Leśniczówce Dąbrówce jak i stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg.
 3. Sprzedaż drewna odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.
 4. Sprzedaż prowadzona jest w formie gotówkowej na terenie Leśniczówki Dąbrówki.
 5. Dowodem nabycia drewna dla Odbiorcy jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę; dwa egzemplarze dokumentu pozostają u Sprzedawcy. W dniu zakupu drewna Nabywca potwierdza na fakturze stan ilościowy i jakościowy zakupionego drewna.
 6. Przy sprzedaży detalicznej drewna drukowany jest paragon fiskalny na kasie fiskalnej, który zostaje dołączony do egzemplarzy faktur pozostających u Sprzedającego.
 7. Odbioru drewna z Leśniczówki Dąbrówki Nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 8. Wywóz drewna z Leśniczówki Dąbrówki odbywa się w dniu jego zakupu, drogami wskazanymi przez wyznaczonego pracownika Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.
 9. W przypadku niemożności wywozu drewna w dniu jego zakupu, Nabywcę obowiązuje 7 dniowy termin wywozu drewna, uzgodniony z wyznaczonym pracownikiem Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.
 10. W dniu odbioru osoba odpowiedzialna za gospodarkę drewnem odnotowuje na egzemplarzu faktury Nabywcy datę oraz ilość wydanego drewna. W przypadku konieczności odbioru drewna w kilku ratach każda partia drewna powinna być odnotowana w ten sam sposób.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu jakościowego jak i ilościowego drewna nieodebranego w wyznaczonym terminie.
 12. Na terenie miejskiego magazynu drewna obowiązuje zakaz używania pił spalinowych oraz łupania zakupionego drewna przez osoby postronne.
 13. Podpisanie faktury VAT przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sprzątanie powypadkowe